Zaštita prava
i interesa korisnika

Zaštita prava  <br> i interesa korisnika

Zaštita prava i interesa korisnika usluge osiguranja

Korisnik usluga osiguranja može podneti Prigovor Globos osiguranju a.d.o. ukoliko smatra da su povređena neka njegova prava ili interesi u vezi sa radom Društva, a naročito u vezi sa postupanjem Društva ili lica koje za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju, odnosno odlučivanjem Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem.

Prigovor se može podneti:

U poslovnim prostorijama Društva, u svim poslovnim jedinicama

Pismeno:


Title

alt